Vladika arbanaska

Vladika arbanaska (Thalassoma pavo);

15 cm; na 15m, kolovoz,

o. Mljet