Sarag

Sarag (Diplodus sargus sargus);

23 cm; na 15 m, veljaca,

otocje Kornati, Mala panitula